Regulamin reklamacji

EMAT HRC

Rozdział I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania i tryb rozpatrywania reklamacji przez EMAT HRC Elżbieta Matysiak. 
 2. Regulamin stosuje się w powiązaniu z regulaminami właściwymi dla danego produktu lub usługi. 

 1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 
 • EMAT – EMAT HRC Elżbieta Matysiak, z siedzibą w Wolsztynie (PNA 64-200) przy ul. Dąbrowskiego 1, NIP 923–112–10-62, telefon 68 347 35 00, e-mail: info@emat.com.pl, strona internetowa: www.emat.com.pl 
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w tym osoba lub jednostka organizacyjna, przedsiębiorca, pracodawca, na rzecz którego EMAT świadczy usługi na podstawie zawartej z nią umowy. 
 • Regulamin – niniejszy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w EMAT HRC. 
 • Reklamacja – skierowane przez Klienta pod adresem EMAT lub podmiotu zewnętrznego, któremu została zlecona realizacja usługi (np. trener) wystąpienie, w którym zgłaszane zostają zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez EMAT lub podmiot zewnętrzny, któremu została zlecona realizacja usługi. 

Rozdział II Ogólne zasady przyjmowania reklamacji

1 ) Klient może składać reklamacje:

 1. w formie pisemnej – w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Klienta
  i wysłanej na adres korespondencyjny EMAT lub złożonej w siedzibie
  lub jednym z filii EMAT, 
 2. w formie ustnej – w postaci reklamacji złożonej osobiście podczas wizyty Klienta w EMAT z zastrzeżeniem iż Pracownik przyjmujący reklamację tworzy pisemny protokół, który jest podpisany przez Klienta. 
 3. w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

2 ) Adresy pod którymi można składać reklamacje są dostępne w siedzibie, filiach EMAT oraz na stronie internetowej www.emat.com.pl

3) W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny, niż w formie pisemnej w postaci reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny EMAT, na życzenie Klienta EMAT przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie z nim uzgodnionym.

4) Reklamacje powinny zawierać: 
–  Imię i nazwisko / nazwę firmy
– adres do korespondencji,
– numer telefonu kontaktowego lub adres email,
– szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia
– oczekiwania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji
– podpis osoby składającej (w przypadku reklamacji składanych w formie elektronicznej skan podpisanego dokumenty, lub dokument podpisany elektronicznie).

 1. Reklamacje należy składać w niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych po zakończeniu usługi. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec EMAT. 


Rozdział III Rozpatrywanie reklamacji

 1. EMAT niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi,
  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 2. W sprawach szczególnie trudnych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
  i udzielenie na nią odpowiedzi w terminie o którym mowa w ust. 1 możliwe jest wydłużenie terminu rozpatrywania reklamacji maksymalnie do 90 dni. 
 3. Klient jest informowany przed upływem 14 dniowego terminu o przyczynie opóźnienia, okolicznościach które muszą zostać ustalone w wydłużonym terminie
  i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. 

 
Rozdział IV Sposoby udzielania odpowiedzi na reklamacje

 

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że Klient złoży inną dyspozycję. 
 2. Odpowiedź na reklamację zawiera:

   

 • uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta, 
 • wyczerpującą informację na temat stanowiska EMAT wobec zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy, regulaminu, warunków oraz stosownych przepisów prawa, chyba, że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, 
 • imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego, 
 • w przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta, odpowiedź zawiera pouczenie o możliwościach odwołania, określonych w § 9.

   

 1. Odpowiedź na reklamację wskazuje ponadto termin, w którym roszczenie
  to zostanie zrealizowane. Termin na realizację roszczenia Klienta wynosi maksymalnie 30 dni licząc od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację.

 

Rozdział V Zmiana Regulaminu

 1. EMAT może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi
  są następujące okoliczności dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez EMAT na podstawie Regulaminu:

   

 • wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
 • zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organów władzy i administracji publicznej, 
 • zmiany warunków rynkowych wynikające z postępu technicznego, technologicznego i informatycznego, 
 • konieczność sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Klienta.

   

 1. EMAT udostępnienia regulamin w siedzibie i filiach EMAT oraz na stronie internetowej. Dodatkowo na życzenie klienta regulamin może zostać przesłany w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Rozdział VI Inne postanowienia

 

 1. Wszystkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku polskim. 
 2. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient może odwołać się do EMAT od stanowiska zawartego w odpowiedzi
  na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w sposób określony
  w § 3 ust. 1-4 lub zwrócić się do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Aktualizacja regulaminu reklamacji z dnia 29.12.2021 r.