Polityka prywatności

EMAT HRC

W związku z wejściem z dniem 25.05.2018r. nowych przepisów dotyczących
przetwarzania danych osobowych, mamy obowiązek poinformować Cię o
przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
Dane, które od Ciebie uzyskujemy są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej i krajach Unii Europejskiej.
Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem,
ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem
danych.
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów
przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy
je powierzyć lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie
prawa Ci w związku z tym przysługują.

Kim jesteśmy?

Emat HRC Elżbieta Matysiak
Ul. Dąbrowskiego 1, 64-200 Wolsztyn
Agencja Zatrudnienia 2448 wpisana do Rejestru Marszałka woj.wielkpolskiego
NIP 9231121062
W dalszej części Polityki Prywatności określana jako Emat HRC

Emat Włodzimierz Matysiak
Ul. Dąbrowskiego 1, 64-200 Wolsztyn
Agencja Zatrudnienia 6769 wpisana do Rejestru Marszałka woj.wielkpolskiego
NIP 9231121062
W dalszej części Polityki Prywatności określana jako Emat

Emat Industry Sp.Zo.o.
Ul. Dąbrowskiego 1, 64-200 Wolsztyn
NIP 6342840462
KRS 0000559146
W dalszej części Polityki Prywatności określana jako Emat Industry Sp.Zo.o.

Emat HRC, Emat oraz Emat Industry SP.Zo.o. są administratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej zwane RODO) oraz Ustawy o Przetwarzaniu Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.1000)

DLA POTRZEB REKRUTACJI

tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia
wewnętrznego lub zarekomendowania naszym klientom.

          Dlaczego, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane?

 • przeszukiwania bazy kandydatów i analizy profili w celu odnalezienia odpowiednich kandydatów do poszczególnych rekrutacji lub ofert biznesowych
 • Dane które przetwarzamy to te które sam nam udostępnisz poprzez :
  – Zgłoszenie w formularzu kontaktowym na naszej stronie
  – Dostarczonym do nas CV
 • ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś, lub jest to niezbędne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy. Na Twój wniosek- w takim wypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonana
 • Twoje dane przetwarzamy tylko i wyłącznie za Twoją zgodą udzielaną elektronicznie lub w formie pisemnego oświadczenia
 • Przez okres na jaki wyrazisz zgodę przekazując nam swoje Cv – ale nie dłuższy niż 2 lata od daty wprowadzenia do bazy.

  Kto ma dostęp na tym etapie do Twoich danych osobowych?

 • Pełny dostęp do wszystkich podanych przez Ciebie danych – Tylko upoważnieni do prowadzenia procesu rekrutacyjnego pracownicy Emat HRC, Emat oraz Emat Indystry Sp.Zo.o.
 • Dostęp ograniczony : upoważnieni do prowadzenia procesu rekrutacyjnego pracownicy po stronie naszego Klienta dla którego prowadzimy dany proces rekrutacyjny : imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, historia zatrudnienia

DLA POTRZEB KADROWO – PŁACOWYCH : W MOMENCIE KIEDY ZOSTAŁEŚ NASZYM PRACOWNIKIEM TYMCZASOWYM

 •  Jeśli zostaniesz naszym pracownikiem tymczasowym przekazywać będziemy : imię i nazwisko, datę urodzenia (celem weryfikacji pracownika), okresy zatrudnienia, wysokość oraz częstotliwość wypłat wynagrodzenia, częściowe informacje o przyczynach Twoich ewentualnych nieobecności.
 • w celu prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i zarządzania personelem
  – ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Emat HRC, Emat oraz Emat Industry Sp.Zo.o.
  – Przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa tj. dane o zatrudnieniu przez okres
  • 50 lat w przypadku prowadzenia akt osobowych w formie papierowej,
  • 10 lat w przypadku prowadzenia akt osobowych elektronicznych
  • dane podatkowe przez 5 lat
 • w celu prowadzenia rozliczeń za usługi realizowane względem klientów
  – za usługi rekrutacyjne, za usługi udostępniania pracowników tymczasowych, za usługi outsourcingu, za usługi doradcze
  – przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa i regulowany wewnętrznymi przepisami w firmie klienta

Kto ma dostęp na tym etapie do Twoich danych osobowych?

 • Pełny dostęp do wszystkich podanych przez Ciebie danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy Emat HRC, Emat, Emat Industry – w celu i zakresie niezbędnym do zatrudnienia i wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika tj. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Dostęp ograniczony : upoważnieni do prowadzenia procesu kadrowo-płacowego pracownicy z ramienia Pracodawcy Użytkownika, upoważnieni pracownicy biura rachunkowego z którym Administrator ma zawartą umowę na świadczenie usług, lekarz medycyny pracy.
 • W przypadku obcokrajowców pracownicy urzędów : pracy, wojewódzkiego, miasta do których kierowane są wnioski legalizujące pobyt oraz zatrudnienie osób z zagranicy
 • Może zaistnieć konieczność przekazania Twoich danych naszym usługodawcom : firmie obsługującej serwer, firmie ubezpieczeniowej – w takiej sytuacji ze wszystkimi podmiotami podpisujemy umowę zobowiązującą do zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych.

 

DLA POTRZEB REALIZACJI SZKOLEŃ, PROJEKTÓW UE, BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH:

 • w celu organizacji, realizacji i archiwizacji szkoleń i warsztatów, w których bierzesz udział:
  – żebyśmy mogli informować Cię o sprawach organizacyjnych związanych z uczestnictwem w usługach szkoleniowych;
  – realizować dla Ciebie usługę szkoleniową i prowadzić jej dokumentację i korespondencję z Instytucjami określonymi w wytycznych i przepisach do poszczególnych szkoleń;
  – wystawić dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu/ kursie/ warsztatach/ konsultacjach;
  – przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub regulowany wewnętrznymi przepisami tj. 10 lat.
 • w celu realizowania projektów unijnych związanych z aktywizacją, dokształcaniem, przekwalifikowaniem osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy
  – żebyśmy mogli przeprowadzić dla Ciebie cykl szkoleń, znaleźć dla Ciebie ofertę stażową, przeprowadzić egzaminy jeśli tego wymaga        projekt w którym bierzesz udział, wystawić Tobie certyfikaty i zaświadczenia
  – przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa tj. 4 lata od daty zakończenia konkretnego projektu.
 • w celu przeprowadzania badań psychotechnicznych jeśli zostałeś na nie do nas skierowany
  – W celu sprawdzenia Twoich kompetencji, predyspozycji i wydania zaświadczenia lub opinii do właściwego organu, który o takie                 zaświadczenie się ubiega
  – Przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa tj. 20 lat, lub regulowany wewnętrznymi przepisami prawa.
 • przetwarzanie jest również niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Emat HRC, Emat, Emat Industry lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

 

 

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wymienione bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

 

 

Dokładamy szczególnej staranności do :

 • przetwarzania Twoich danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
 • zbierania konkretnych danych adekwatnych do prawnie uzasadnionych celów
 • przechowywania danych tak aby możliwe było identyfikowanie osoby,
  której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż trwanie Twojej zgody lub nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów
 • przetwarzania danych w sposób bezpieczny, chroniąc przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.
 • Przekazywania Twoich danych (w zależności od tego czego będzie dotyczyła usługa, której przedmiotem będziesz) naszym klientom wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to uprzednio zgodę (rekrutacja), lub przekażemy je w formie zanonimizowanej jeśli nie zdążymy tej zgody otrzymać.
 • wdrażania szeregu rozwiązań chroniących twoje dane tj. szyfrowanie danych, stosowanie zapór systemowych (firewall), odpowiedniego zabezpieczania Twoich danych w naszych systemach, ponadto Twoje dane w formie papierowej są trzymane „pod kluczem” i w bliskim sąsiedztwie gaśnicy.
 • weryfikowania tożsamości kandydatów, pracowników i osób trzecich mających wstęp do biur Emat HRC, Emat, Emat Industry Sp.Zo.o.
 • weryfikowania i monitorowania aktywności w systemach i biurach Emat HRC, Emat, Emat Industry Sp.Zo.o.

Pamiętaj, że w czasie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych MASZ PRAWO do:

1. otrzymania informacji o pozyskiwaniu danych osobowych
2. otrzymania informacji (udzielanych na wniosek pisemny) o tym, czy Twoje
dane są przetwarzane, w jakim celu w jakim zakresie i komu są one
udostępniane,
3. wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych,
4. sprostowania swoich danych,
5. „bycia zapomnianym”
6. Ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
7. Przenoszenia Twoich danych,
8. Sprzeciwu,
9. Niepodleganiu decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu,
10.Informowania odpowiednich organów o naruszeniu ochrony danych ( Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
11.Zgłaszania wszystkich uwag, pytań wątpliwości
a) na adres mailowy : odo@emat.com.pl
b) adres korespondencyjny : ul. Dąbrowskiego 1, 64-200 Wolsztyn
c) osobiście w siedzibie placówki lub naszych filiach w Gliwicach, Poznaniu, Nowej Soli

 

Wszystkie zgłoszenia traktujemy ze szczególną uwagą i starannie je rozpatrujemy, jednak realizując Twoje zgłoszenie mamy prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości żeby mieć pewność, że nie udostępniamy danych nikomu niepowołanemu. Musisz wiedzieć, że nie będziemy w stanie zrealizować twoich prośby „od ręki”, dołożymy jednak wszelkich starań aby zrobić to w ciągu miesiąca od momentu wpłynięcia wniosku, skargi itd. i poinformować Cię o podjętych przez nas działaniach.

Bądź świadom, że używamy plików „cookies”.
Jeśli nie zmieniłeś w ustawieniach swojej przeglądarki kwestii dotyczących „ciasteczek” jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na to byśmy ich używali. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i optymalizacji działania strony internetowej, używamy ich w celu :
a) dostosowania zawartości strony www.szkoleniadlapracownikow.pl do preferencji użytkownika.
b) Wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

Masz prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

Aktualizacja polityki prywatności z dnia 20.06.2022 r.